Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres.

Restriksjonen inneholder krav til opplæring og en egen merking av alle produkter som i sum inneholder diisocyanater/diisocyanater-holdige blandinger hvor samlet mengde diisocyanater er mer enn 0,1%.

Begrensningen på diisocyanater stiller nye krav til selskaper som markedsfører stoffet og deres brukere i Europa.

De nye reglene krever at diisocyanatleverandører tilbyr opplæringsmateriell og kurs på det eller de offisielle språkene der stoffet eller blandingen leveres. Arbeidsgivere er ansvarlige for å sikre at deres ansatte får opplæring i sikker bruk av diisocyanater før håndtering. Opplæringen skal ta hensyn til de spesifikke produktene som leveres, inkludert deres sammensetning, emballasje og design.

Ikke krav til sertifisering hvis du bruker Innotec!

Mindre enn 0,1% diisocyanater

De fleste av Innotecs produkter påvirkes ikke av de nye reglene. Innotec har lenge jobbet med å utvikle produkter som ikke inneholder identifiserte PBT/vPvB-stoffer med mer enn ≥ 0,1%, eller ingredienser oppført under REACH artikkel 59 (hormonforstyrrende egenskaper, eller som vurderes å ha disse egenskapene i en konsentrasjon på/eller større enn 0,1% iht. forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605).

Vi kan derfor levere produkter som ikke krever REACH-sertifisering.

Les informasjonsdokument her

Begrensningen spesifiserer at alle industrielle eller profesjonelle brukere av diisocyanater med en monomer konsentrasjon over 0,1 vektprosent (>0.1%) må gjennomføre en opplæring.

Eksempler på produkter som ikke krever sertifisering

Ønsker du mer informasjon kan du lese mer her:

Trenger du mer informasjon er du velkommen til å sende en henvendelse direkte til oss.

 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Informasjon gitt på denne siden, gjenspeiler kunnskap om våre produkter på tidspunktet det ble skrevet. Med forbehold om endringer i informasjon.