Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Anvendelse
  Alle tilbud, salg og leveranser fra Innotec Norway AS reguleres av disse betingelsene med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpers egne kjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre de er innsendt og godkjent av Innotec Norway AS.

 2. Priser, Tilbud og ordrebekreftelse
  Med mindre annet er oppgitt er tilbud gyldige i 30 dager. Alle priser er i NOK uten mva. Fraktkostnader og forsikring kommer i tillegg og betales av mottaker dersom intet annet er avtalt i tilbudet. Ved aksept av tilbud er priser gyldige i minimum 6 måneder med mindre noe annet er avtalt skriftlig. 

  Innotec Norway AS’s tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres av kjøper innen angitt frist. Muntlige tilbud fra Innotec Norway AS’s representanter blir først bindende når de er skriftlig bekreftet av Innotec Norway AS, f.eks. ved tilbudsbrev eller ordrebekreftelse.

  Tilbud og avtalepriser gis med forbehold om at priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater mv. ikke vesentlig endres i tiden frem til levering skjer. Dersom slike endringer finner sted frem til leveringstidspunktet, har Innotec Norway AS rett til å justere kjøpesummen i den aktuelle avtale tilsvarende. Alle vilkårene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder, og det tas derfor forbehold om endringer i vilkårene dersom volumet endres.

  Dersom varene er på lager sendes de samlet fortløpende etter bestilling er mottatt. Bestillinger som er registrert som «plukket» kan ikke endres og ny ordre må evt. opprettes. Dersom ordrer har restlevering på mer enn 3 dager leveringstid sendes ordren i flere forsendelser. Leverandør velger standard bedriftspakke/stykkgods som levering dersom intet annet er avtalt.

 3. Store Volum
  Varer som er bestilt i et volum ut over standard lager, kan ikke returneres eller avbestilles etter at en offisiell bestilling er foretatt. Varer i store volum sendes som et hele og deles som regel ikke opp i mindre forsendelser. Innotec Norway AS kan på forespørsel del-sende større forsendelser mot at kunden betaler omkostninger for frakt og transport. Store volum faktureres under ett med mindre annet er avtalt på forhånd. Ved store volum eller andre forhold som tilsier det kan Innotec Norway AS kreve forhåndsbetaling av hele eller deler av den totale ordrens størrelse. Les mer under pkt. 8.

 4. Levering
  Vennligst merk at leveringstid er oppdatert i forhold til informasjon om tilgjengelighet av varene ved samme tid som forespurt og kan endres frem til endelig bestilling er bekreftet.

 5. Produktgaranti
  Se vår generelle garanti tilgjengelig på vår hjemmeside
  .
 6. REKLAMASJONER
  Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og aldri senere enn 8 dager etter varemottak. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument.

 7. RETUR
  Ingen retur kan skje uten forutgående avtale med Innotec Norway AS. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers instruksjoner.

  Dersom retur godkjennes vil dette være kun for standard lagervare i ubeskadiget originalemballasje; komplette ruller, uåpnede kartonger, patroner etc. Ved retur som ikke skyldes forhold på leverandørens hånd beregnes et returgebyr på minimum kr 200,- eks. mva begrenset oppad til 40% av varens verdi.

  Varer som er spesialbestilt / produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur.

  Ved kvalitetsreklamasjoner vil varen bli erstattet med feilfri vare uten omkostninger for kunden.

 8. Standard betalingsbetingelser
  er 14 dager etter levering. Produkter forblir selgers eiendom inntil betaling er gjennomført. Evt skader og mangler ved leveranse må tilbakemeldes innen 7 dager fra leveringsdato. Ved forsinket betaling påløper purregebyr og rentekostnader ihht lovregulerte satser. Ved manuell faktura vennligst fyll inn fakturanr og ordrenr under “Melding til mottaker”.

  Ved større volum eller bestilling fra nye kunder forbeholder Innotec Norway AS seg retten til å kunne kreve bankgaranti eller forhåndsbetaling opp mot 50% av det totale ordrebeløp; før ordre effektueres eller legges til bestilling. 

 9. Leveringshindringer / force majeure
  Innotec Norway AS er uten ansvar for manglende oppfyllelse av avtalte forpliktelser i den utstrekning avtalen hindres eller i urimelig grad vanskeliggjøres av forhold utenfor Innotec Norway AS’s kontroll. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, terrorhandlinger, rekvirering, beslagleggelse, vesentlige endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell samt mangler ved leveranse fra underleverandør, eller forsinkelser av slike leveranser, som følge av omstendigheter omhandlet i dette avsnitt.

  Dersom Innotec Norway AS’s oppfyllelse av avtalte forpliktelser hindres eller i urimelig grad vanskeliggjøres i mer enn 90 dager som følge av forhold omtalt i forrige avsnitt, kan hver av partene heve avtalen for den / de berørte leveranse(r).

  Så fremt Innotec Norway AS ønsker å påberope noen av de i dette punkts nevnte omstendigheter, skal Innotec Norway AS uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig om dette.

 10. Tvister. Lovvalg
  Enhver tvist mellom kjøper og Innotec Norway AS knyttet til disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til dem, skal forsøkes løst ved forhandlinger. I den forbindelse er partene enige om i rimelig utstrekning å gjennomføre mekling i henhold til Den Norske Advokatforenings regler om advokatmekling. Meklingsmannen skal oppnevnes av partene i fellesskap, eller dersom partene ikke blir enige, av Generalsekretæren i Den Norske Advokatforening. Dersom slik mekling ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling med Fredrikstad tingrett som verneting.

 

Innotec Norway AS
Gjelder for Norge. Oppdatert 30.11.2020 (alle foregående versjoner utløper herved)